Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

 A VÁMOSÚJFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 HÁZIRENDJE

 

„Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz.

 

A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettsége teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért valóan fontos. Minden, ami az iskolában történik, a gyermek boldogságát: adottságainak kibontakozását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotás, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.”

 

A házirend jogforrás, a törvény felhatalmazása alapján elkészített belső szabályzat.

A házirend vonatkozik tanulókra, pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira és a szülőkre, mint akik a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorolják a jogokat, illetve teljesítenek kötelességeket.

Mindenki köteles a gyermekek személyiségi jogait tiszteletben tartani.

I.                    Tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

 

A tanulók, diákok érdekképviselete, érdekvédelme a diákönkormányzat keretében érvényesíthető elsősorban.

 • Válasszon a választható tantárgyak és egyéb  foglalkozások között. Az elkövetkezendő tanév választható tanórai foglalkozásokon való részvételről május 20-ig kell dönteni, ezt követően a csak igazgatói engedéllyel lehet módosítani. A választott tanórai foglalkozások látogatása kötelező, hiányzás esetén a mulasztás okát igazolni kell.
 • Térítésmentesen használható az iskolánk területén található községi könyvtár, valamint az intézmény sportlétesítményei. A tanuló sportolhat az iskolai sportkörben, az iskola munkarendjével összhangban más sportegyesületben is, amit a rendelkezésre álló szabadidő időtartalma alatt gyakorolhat.

Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Minden tanulónak joga van a neki megfelelő szakpedagógiai ellátásra, amely a szülők hozzájárulásával vehető igénybe.

 • Az intézmény működésével kapcsolatos, valamint a közösségi együttélésből adódó panaszait, problémáit meghallgassák, és a panaszkezelési eljárás szabályai szerint azokat orvosolják.
 • Javaslataival részt vegyen az iskola házirendjének összeállításában, a tanulmányi munkát segítő és kiegészítő iskolai tevékenységek (korrepetálás, szakköri munka, tanulmányi versenyek, stb.) kezdeményezésében, megvalósításában.
 • Ismerje nevelői véleményét tanulmányi munkájáról, jegyeiről, iskolai magatartásáról szorgalmáról, véleményt mondhat a közösség tagjainak magatartási, szorgalmi jegyeinek megállapításakor, valamint javaslatot tehet dicséretre, kitüntetésre, elmarasztalásra, büntetésre.
 • Véleményt nyilvánítson minden iskolát érintő kérdésről, az emberi méltóság tiszteletben tartásával.
 • Az 2013-ban első és ötödik évfolyamon kötelezően válasszon az erkölcstan és hit és erkölcstan oktatás között, majd ezt követően felmenő rendszerben folytassa.
 • Felsőbb évfolyamokon fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt, s tiszteletben tartsák vallási meggyőződését.
 • Iskolánk nem bentlakásos intézmény, ezért nem szabályozzuk a kollégiumi felvételt.
 • A tanulói jogainak megsértése esetén kérheti azok orvoslását. Elsődlegesen osztályfőnökén, a diákönkormányzat szervezetén keresztül. Az előbbiek tájékoztatni kötelesek az iskola igazgatóját a jogsértésről, a tett intézkedésekről, vagy azok elmaradásának okairól.  Az igazgató köteles minden nem orvosolt panaszt kivizsgálni és érdemi döntést hozni.
 • Részt vegyen a Diákönkormányzat megalakításában, az által szervezett programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában.
 • Magántanuló legyen, magántanulóként használhatja az intézmény könyvtárát, sportlétesítményeit. Vizsgára félév és év vége előtt egy hónappal jelentkezni köteles.
 • Felmentést kérjen az egyes tanítási órák látogatása alól, a kérvényt az intézmény igazgatója bírálja el, a nevelőtestület véleményének meghallgatása mellet.
 • A tantermek órabeosztása külön rendelkezés szerint történik.
 • Tanítási időn kívül is csak pedagógus felügyelete mellett használhatók az intézmény helyiségei (tornaszoba, sportpálya, szabadidős foglakozásokra osztálytermek). Ezek rendjéért és tisztaságáért az ott tartózkodó csoportok a felelősek.
 • Intézményi rendezvények alkalmával a tanulók segítik a helyiségek dekorálását, berendezését, közreműködnek a rend fenntartásában, majd részt vesznek az eredeti állapotok visszaállításában.
 • Az iskolában a tanulók által előállított dolgok az iskola tulajdonát képezik, ha az alapanyagot az iskola biztosítja, értékesítés szabályairól az SZMSZ rendelkezik.
 • A hit ás vallásoktatás az iskola épületében zajlik.
 • Diákköröket minden tanév elején az egyes osztályok választanak. Az ő képviselőikből alakul meg a Diákönkormányzat, melynek munkáját egy pedagógus segíti minden tanévben.
 • A tanulói jogviszony az iskolába történő beíratással jön létre.  Az 1. osztályosok beíratására minden év áprilisában kerül sor külön rendelkezés alapján. Tanulói jogviszony tanév közben is létrejöhet indokolt esetben más iskolából történő átjelentkezéssel.
 • 2013. szeptember 1-től a tanulóknak a 16 óráig tartó kötelező és választható foglalkozásokon való megjelenése kötelező. Ez alól a szülő kérésére indokolt esetben az igazgató adhat felmentést.
 • Fegyelmezett magatartást tanúsítson, és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek.
 • Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, biztonságát, ezért iskolai munkát zavaró, testi épséget veszélyeztető tárgyat az iskolába hozni tilos.
 • Őrizze meg, az előírásoknak megfelelően használja és óvja az intézmény felszerelését, védje a

közösség tulajdonát.

 • Tartsa tiszteletben társai másságát.
 • Tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét.
 • Az intézmény minden dolgozójának kötelessége, hogy megvédje tanítványainkat fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 • A tanuló aktívan részt vegyen a kötelező és a kötelezően választható tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon.
 • Jelentse osztályfőnökének, vagy az ügyeletes tanárnak, ha másokat veszélyeztető állapotot fedez fel.
 • Aktívan vegyen részt az iskola által biztosított logopédiai, fejlesztő és gyógytestnevelés foglalkozásain.
 • Anyagi helyzettől függően részesüljön ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben, tankönyvellátásban. A kedvezmények az intézmény által rendszeresített adatlapon kérhetőek, az igényjogosultságot igazoló dokumentum felmutatása mellett.
 • 2013. szeptember 1-től az 1. évfolyamon, majd felmenő rendszerben minden évfolyamon megvalósul az ingyenes tankönyvek biztosítása.
 • Tiszteletben tartjuk a tanulók vallási, világnézeti és egyéb meggyőződését, ezért mindenki felekezetének megfelelően vehet részt a hit és erkölcstan órákon.
 • A tanuló eredménytelen osztályzat esetén a tanévet követően  vizsgabizottság előtt tehet vizsgát.  Javítóvizsgát akkor tehet a tanuló, ha elégtelen osztályzatainak száma legfeljebb három.
 • Ha a tanulót fegyelmi büntetésként intézményből kizárással sújtják, a szülő kötelessége új befogadó intézmény keresése.
 • Diákigazolványt az igazgatóhelyettes igényel a tanulóknak beiratkozáskor. Az Oktatási Hivatal lakcímre postázza. Ideiglenes diákigazolványt az igazgatóhelyettes adhat az elveszett pótlásáig.

 

II.A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb szabályok

 

 • A tanulóknak betegségükből adódó hiányzásukról orvosi igazolást kell hozni, melyet legkésőbb a soron következő osztályfőnöki órán át kell adnia osztályfőnökének.
 • A szülő előzetes kérelmére 3 napnál nem hosszabb időre az osztályfőnöktől, 3 napnál hosszabb időre az igazgatótól engedélyt kaphat a gyermeke távolmaradására.
 • A szülő enyhébb betegség, vagy jelentős családi esemény következtében tanévenként maximálisan 3 napot igazolhat.
 • Az esetleges késések összeadódnak, igazolatlan órát képezhetnek. A késések csak indokolt esetben igazolhatóak.
 • 10, 30, 50 igazolatlan óra után az SZMSZ szerint intézkedést kezdeményez az osztályfőnök és az intézmény vezetése.
 • Ha a tanuló a jogszabályokban meghatározott mértéknél többet hiányzik a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tesz, vagy évet ismétel.
 • Térítési díj, tandíj fizetése iskolánkban nem jelenik meg.
 • Szociális ösztöndíjat, támogatást nem áll módunkban felosztani.
 • A tanulók jutalmazásának elveit, formáit és a fegyelmező intézkedések elveit, formáit az iskola  Pedagógiai Programjában szabályoztuk.
 • A fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben tüntettük fel.
 • Az iskolában mobiltelefont a tanulók nem használhatnak, az alkalmazottak sem tehetik ezt a tanítási órájukon.
 • Az iskolai munkához nem szükséges értékekért (ékszer, mobiltelefon, stb.) az intézmény nem vállal felelősséget.
 • Elektronikus napló használatára nem kerül sor intézményünkben.
 • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai Program megfelelő fejezetében rögzítettük.

 

III.Az iskolai, tanulói munkarenddel, a tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok

 • A vámosújfalui iskola nyitva tartása tanítási napokon 7óra 20 perctől 17 óráig  tart, kivéve a művészeti iskolai képzés és a rendezvények idejét.
 • A kerékpárral érkezők és távozók az intézmény udvarán és kapujában csak tolhatják járműveiket elhelyezésükről a két épület közötti helyen kötelesek gondoskodni.
 • Gyülekezés és sorakozás helye jó idő esetén az iskola udvara, rossz idő esetén a tanteremben és a zsibongókban kell várakozni, 7 óra 45 perc után az ügyeletesek kivételével minden tanuló a tanítási órára kijelölt tanteremben készül az órára.
 • A tanítási órák kezdete 8 óra. Az 1., 3.,4., óra utáni szünetek 10 percesek, a második óra utáni nagyszünetben (20 perc) tízóraiznak a gyerekek, az ötödik óra  után 5 perc szünetet tartunk. A hetedik óra előtt 20 perces szünettel biztosítjuk tanulóink ebédelését.
 • A szünetek rendje:

-          a szünetekben és tanítás előtt a 7-8. osztályos tanulók ügyeleti tevékenységet látnak el,

-          jó idő esetén szünetben, a tanteremben csak egy hetes marad a tanulók  udvaron tartózkodhatnak, a csengetést végző ügyeletes kivételével, az ügyeletes diákok is az udvaron segítik a nevelők munkáját.

-          a tízórait a 2. szünetben fogyasztják el a gyermekek

-          a tanítási óra után a termet tisztán kell átadni, átvenni, a csoportváltásért az előző órát tartó nevelő felelős

 • A hetesek feladatai:

-          biztosítják a tanítás feltételeit: a tanítás ill. az óra előtt a táblát letörlik, szellőztetik a tantermet;

-          felügyelik a házirend osztályteremben való betartását;

-          jelentik az iskolavezetésnek, ha a teremben 5 perccel a becsengetés után nincs pedagógus;

-          minden óra elején jelentik a hiányzókat;

-          jelentik az ügyeletes tanárnak az esetleges rendbontást, tájékoztatják osztályfőnöküket a hét eseményeiről;

-          gondoskodnak a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák lekapcsolása).

 • Az ügyeletesek feladatai:

-          az ügyeletes munka 7 óra 30 perckor kezdődik és az 5. szünet végéig tart.

-          az ügyeletes tanárok és tanulók beosztás szerint ellátják az udvar, a földszinti, emeleti zsibongó és a hátsó épület felügyeletét;

-          biztosítják az óraközi szünetek rendjét, az udvarra történő ki- és bevonulást;

-          az ügyeletes tanár engedélyezheti az iskola rövidebb

-           

-           idejű elhagyását, a tanulók kérésüket indokolni kötelesek.

 • Ugyanazon a tanítási napon legfeljebb két témazáró vagy egész órát igénybe vevő dolgozat írása történhet meg.

Védő, óvó rendszabályok:

 1. Az udvari játékokat csak nevelői felügyelet mellett szabad használni.                                 
 2.  A hintát körülvevő jelző kerítésen belül csak a hintázó tartózkodhat!
 3. A tanuló az iskola udvarát engedély nélkül nem hagyhatja el!
 4. Technika, informatika, kémia, háztartástan órán az eszközöket csak nevelő jelenlétében szabad használni! A szaktárgyi balesetvédelmi szabályokat be kell tartani! Oktatástechnikai eszközöket a gyerekek csak a nevelő jelenlétében használhatják.
 5. A sportudvaron felmászni a kapufára tilos!
 6. Nevelői felügyelet nélkül a tornaszobában tilos tartózkodni!
 7. A székeken hintázni, az emeleti ablakokból kihajolni tilos!
 8. A lépcsőkön és a folyosókon nem szabad futkározni!
 9. Az intézményben a rágógumi és az élvezeti cikkek (cigaretta, alkohol, kábítószer, stb.) fogyasztása tilos!

 

 • Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolavezetés látja el.
 • Az iskolai ünnepélyeken, a tanulók ünneplő ruhában (fehér blúz vagy ing és sötét szoknya ill. nadrág) fegyelmezetten vegyenek részt. Hétköznapokon iskolába illő öltözékben és külsővel jelenjen meg. Nem támogatjuk a gyermekhez nem illő festett haj- és körömviseletet.
 • Az iskolán kívüli rendezvényeken is kulturált magatartást és megjelenést várunk el tanulóinktól.  Az erdei iskolában, tanulmányi kirándulásokon és a nyári táborokban a házirend megfelelő előírásai érvényesek.
 • Az intézmény vezetőinek, pedagógusainak fogadóidejéről az éves munkatervek rendelkeznek.
 • A házirendet az érintettek véleményezése ill. jóváhagyása után nyilvánosságra kell hozni.

Megtekinthető:

·         az igazgatói, nevelői szobákban;

·         a könyvtárban;

·         az intézmény zsibongójában.

 

 

 

Vámosújfalu, 2013. március 28.               

 

 

 

 

 

 

A  HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

 

A Vámosújfalui Általános Iskola Házirendjét az iskola diákönkormányzata a 2013. március 26. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

Vámosújfalu, 2013. 03.26.

                                                                                  Kun Eszter

 

                                                                       az iskolai diákönkormányzat nevében

 

A Vámosújfalui Általános Iskola Házirendjét a szülői szervezet vezetősége a 2013. március 25. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

Vámosújfalu, 2013. 03. 25.

                                                                                   Magyar Ildikó

                                                                                  a szülői vezetősége nevében

 

A Vámosújfalui Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület a 2013. március 28. napján tartott ülésén elfogadta.

Vámosújfalu, 2013. 03. 28.

 

 

                                                                                         Varga Gyula

                                                                                              igazgató

 

A Vámosújfalui Általános Iskola Házirendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében ellenjegyezte.

Vámosújfalu, 2013. április 3